Regulamin sklepu

(obowiązuje dla umów zawartych od 05.08.2020)

Definicje

Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem https://swiatlamp.pl

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nabywająca produkty za pomocą kontaktu e-mail należącego do sklepu i/lub korzystająca z formularza kontaktowego sklepu,

Sprzedawca - MAGNAXIS Anna Kowalczyk (NIP: 777-229-25-49) z siedzibą w Gutowie Małym, 62-300 Września przy ul. Ostrowskiej 13,

Konsument - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu, kontaktu e-mail lub telefonicznie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Zamówienie - oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej.

Transakcja

Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę MAGNAXIS Anna Kowalczyk z siedzibą w Gutowie Małym, 62-300 Września przy ul. Ostrowskiej 13.

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy poprzez następujące kanały: 1. adres e-mail sklep@
magnaxis.com, 2. telefonicznie: +48 602 183414, 3. formularz kontaktowy na stronie sklepu.

Regulamin jest dostępny na stronie sklepu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie przez wydruk lub zapis na nośniku elektronicznym.

Klient składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza danych osobowych, adresowych i kontaktowych.

Sklep zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji.

W przypadku złożenia zamówienia w dniu innym niż roboczy będzie ono realizowane w najbliższy dzień pracujący następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Ceny towarów będące w ofercie sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

Każda transakcja zawarta w sklepie potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto
sklepu.

Dane katalogowe produktów przedstawione na stronach sklepu mogą być niepełne zaś zdjęcia produktów ze względu na ograniczoną rozdzielczość, kompresję, zmiany wyglądu produktów w zależności od oświetlenia oraz inne przyczyny mogą nie oddawać wszystkich szczegółów i cech produktów. Wszelkie wątpliwości Klient wyjaśnia przesyłając zapytanie do sklepu przed dokonaniem zakupu.

Informacje o produktach prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez Kupującego.

W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku towarów mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklepu ostatniego elementu zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej sklepu, jednak zmiany te nie dotyczą praw nabytych osób korzystających ze sklepu.


Wysyłka, reklamacje i zwroty

Sklep wysyła zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W momencie odbioru przesyłki kurierskiej odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

Po odbiorze nieuszkodzonej paczki należy sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie stwierdzenia takiej sytuacji należy w możliwie krótkim czasie skontaktować się ze sklepem.

Przesyłki wysyłane przez sklep są starannie pakowane i zabezpieczane. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone od uszkodzenia i zaginięcia.

W przypadku przesyłek za pobraniem dowodem wpłaty jest podpisany przez przewoźnika list przewozowy.

Koszty dostawy są przedstawione na stronach sklepu oraz w czasie składania zamówienia.

Dostawa jest realizowana niezwłocznie po skompletowaniu produktów, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

Sprzedawca odpowiada za wady produktów zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna jeśli produkt ją posiada.

W przypadku reklamacji wadliwy towar należy zapakować wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (kable, zasilacze, itp.) i odesłać do siedziby sprzedawcy dołączając, o ile to możliwe, dowód zakupu oraz opis problemu.

Adres wysyłki dla reklamacji:

MAGNAXIS Anna Kowalczyk
ul. Ostrowska 13
Gutowo Małe
62-300 Września

Jeżeli nie będzie możliwa naprawa i wymiana produktu na nowy (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy w tym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną.

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient mający status konsumenta w myśl art. 22[1] kodeksu cywilnego, to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać sformułowane przez Konsumenta samodzielnie lub w oparciu o formularz dostępny na stronach sklepu.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym dostarczono zamówione produkty do Konsumenta.

Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle na adres e-mail Konsumenta potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w następujących przypadkach: 1. umowy, w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy, 2. umowy, w której produkt jest wytwarzany specjalnie na zamówienie Konsumenta, według specyfikacji Konsumenta lub też w celu spełniania jego zindywidualizowanych potrzeb.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość oznacza, że umowa uważana jest za niezawartą. Świadczenia stron umowy, ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Sklep zwraca płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta. Jeżeli Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności oraz sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z dodatkowym kosztem Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności w inny sposób. Jeśli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu produktów.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, który działa przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży lub do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a sprzedawcą. Klient może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Federacja Konsumentów udziela informacji pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707 a Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo żądania zaliczki w wysokości 25% składanego zamówienia w przypadku gdy jego wartość przekracza 1000zł lub dotyczy produktów nietypowych a także w przypadku gdy zamawiana jest duża ilości lamp tego samego typu. Produkty sprowadzane na specjalne zamówienie, do których sklep zażądał całkowitej lub częściowej przedpłaty nie podlegają zwrotowi oraz Klient nie ma możliwości zrezygnowania z takiego zamówienia.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Jeżeli jakiejkolwiek część niniejszego Regulaminu jest niezgodna z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązującego w Polsce.